Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
 Hits 000814927
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Giới thiệu
T.5, 20/09/18 
Giới thiệu » TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ:       13B  Hoàng Hoa Thám - Nha Trang
Điện thoại:  058.3524854.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà được thành lập theo Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường vào Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
1. Vị trí, chức năng:
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Trung tâm Phát triển quỹ đất) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; được nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hỗ trợ, tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
b) Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
c) Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND tỉnh giao;
d) Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND tỉnh giao;
e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổ chức phát triển quỹ đất theo quy định của Luật đất đai;
g) Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
h) Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;
i) Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;
k) Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
l) Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;
m) Được ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;
n) Thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất theo quy định của pháp luật;
o) Lập các bản đồ chuyên ngành về tài nguyên và môi trường;
p) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;
q) Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;
r) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm Phát triển Quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;
s) Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và cấp có thẩm quyền quyết định.
3. Cơ cấu tổ chức:
a) Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
b) Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính – Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng;

- Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất;

- Phòng Kỹ thuật đo đạc và Thông tin đất đai.


Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA
 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt