Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000815005
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Giới thiệu
T.5, 20/09/18 
Giới thiệu » CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ:  14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang
Điện thoại:  058.3829849

      
Chi cục Bảo vệ Môi trường Khánh Hoà được thành lập theo Quyết định số  1669/QĐ-UBND ngày 03/7/2008 của UBND tỉnh Khánh Hoà.


1. Vị trí, chức năng:
    Chi cục Bảo vệ môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường tại tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường do các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt hoặc ban hành.
   Chi cục Bảo vệ môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở làm việc và được mở tài khoản theo qui định hiện hành.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 
  2.1
Chủ trì hoặc tham gia hoặc xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở; Tổ cứhc thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;
 
  2.2
Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn các tôr chức, cá nhân thực hiện các tiêu chuẩn về qui chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ;
 
  2.3
Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược và việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo qui định của pháp luật; Giúp Giám đốc sở kiểm tra việc thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư;
 
  2.4.
Điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh; Trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký hành nghề, cấp mã số quản lý chất thải nguy hại theo qui định của pháp luật; Kiểm tra việc thự hiện các nội dung đã đăng ký hành nghề quản lý chất thải; Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan và các đơn vị thuộc Sở giám sát, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn;
 
  2.5.
Giúp Giám đốc Sở phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành việc xử lý triệt để ô nhiễm môi trường theo đề nghị của các cơ sở đó;
 
  2.6.
Đánh giá, cảnh báo và dự báo nguy cơ sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh; Điều tra, phát hiện và xác định khu vực bị ô nhiễm môi trường, báo cáo và đề xuất với Giám đốc Sở các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và phục hồi môi trường;
 
  2.7.
Làm đầu mối phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên tỉnh và công tác bảo tồn, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên; đa dạng sinh họ theo phân công của Giám đốc Sở;
  
  2.8.
Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình quan trắc môi trường; Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường và xây dựng qui hoạch  mạng lưới quan trắc môi trường trên đại bàn tỉnh; Theo dõi, kiểm tra kỹ thuật đối với hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường ở địa phương;
  
  2.9.
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì hoặc tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

   2.10. Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý môi trường đối với phòng Tài nguyên và môi trường cấp huyện và cán bộ địa chính – xây dựng xã, phường, thị trấn; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;

   2.11. Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Thanh tra Sở trong việc thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn và đề nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền; Thanm gia giải quyết khiếu nại, tố cáo tranh chấp về môi trường theo phân công của Giám đốc Sở;
 
  2.12.
Thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo qui định của Pháp luật;
  
  2.13.
Tham gia xây dựng dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường về bảo vệ môi trường hàng năm và dài hạn của địa phương; Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Chi cục theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở và các qui định của Pháp luật;

  2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Cơ cấu tổ chức:


  3.1. Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường:
    Chi cục Bảo vệ môi trường có: Chi cục trưởng. Giúp việc Chi cục trưởng có từ 01 đến 02 Phó Chi cục trưởng.

  3.2. Các tổ chức giúp việc có:
    - Phòng tổng hợp;
    - Phòng Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;
    - Phòng Kiểm soát ô nhiễm.
Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt