Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000814945
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Giới thiệu
T.5, 20/09/18 
Giới thiệu » CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI


Địa chỉ:      14 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang.

Điện thoại:  058.3562084.

      Chi cục Quản lý đất đai được thành lập theo quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.
      
1. Vị trí chức năng:
      Chi cục Quản lý đất đai là tổ chức chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực đất đai, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký thống kê và lập bản đồ địa chính, thu hồi, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo qui định của Pháp luật.

      Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
    
2. Nhiệm vụ:

  2.1. Trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, dự thảo qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở;


  2.2. Trình Giám đốc Sở dự thảo các văn bản qui định cụ thể mối quan hệ công tác giữa Chi cục với các đơn vị trực thuộc Sở, các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Sở trong lĩnh vực quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ.

 
2.3. Về quản lý đất đai:

    a. Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:


- Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên đất và đo đạc bản đồ được cơ quan nàh nước có thẩm quyền ban hành;


       - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập và tổ chức thẩm định điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trình UBND  tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

- Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

    b. Tổ chức thẩm định trình Giám đốc Sở hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hồ sơ về hợp đồng thuê đất, thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật;

    c. Hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về đất đai, đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính đối với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và Cán bộ Địa chính - Xây dựng cấp Xã.

    d. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính; Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo các văn bản đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

  2.4. Về đo đạc bản đồ:

   Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công tác sau:


    a. Xác nhận đăng ký; thẩm định hồ sơ và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, bổ sung, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo qui định của pháp luật;

     b. Tổ chức, quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch; Quản lý chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; thống nhất quản lý toàn bộ hệ thống tư liệu đo đạc và bản đồ tại địa phương; quản lý việc bảo mật, lưu trữ, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; quản lý việc bảo vệ các công trình xây dựng đo đạc và bản đồ.

     c. Quản lý và tổ chức thực hiện việc xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đo đạc và bản đồ tại địa phương, bao gồm: hệ thống điểm đo đạc cơ sở, cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống bản đồ địa chính, hệ thống bnả đồ hành chính, bản đồ nền, bản đồ chuyên đề phục vụ các mục đích chuyên dụng, bản dồ địa chính.

  2.5.
Giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; Lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp tỉnh;

  2.6. Giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Phối hợp với Thanh tra Sở và các cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên  địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện, hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

   Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh.

  2.7.
Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức  và người lao động thuộc Chi cục theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền, Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

  
2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường giao.

3. Cơ cấu tổ chức:

  3.1. Lãnh đạo Chi cục:
 
    Chi cục Quản lý đất đai có Chi cục trưởng. Giúp việc cho Chi cục trưởng có từ 01 đến 02 Phó Chi cục trưởng.

  3.2. Các tổ chức giúp  việc có:

      - Phòng tổng hợp;
      - Phòng Quy hoạch, Đo đạc và bản đồ;
      - Phòng nghiệp vụ quản lý đất đai.

 

Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt