Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Văn bản pháp quy
T.7, 23/09/17 
Văn bản pháp quy

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
Địa chất - Khoáng sản

Chuyên đề:
Địa chất - Khoáng sản
Số lượng văn bản: 103
 Quyết định: Số 2653/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [08/09/2017]
 Thông báo: 4351/TB-CT V/v Quy định mới về mức thu phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện từ ngày 01/8/2017 [10/08/2017]
 Quyết định: 1962/QĐ-UBND V/v công bố TTHC lĩnh vực khoáng sản được giải quyết tại Sở TN&MT [10/07/2017]
 Nghị quyết: Số 01/2017/NQ-HĐND V/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh KH [06/07/2017]
 Thông tư:  Quy định về Khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau [12/05/2017]

Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám

Chuyên đề:
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Số lượng văn bản: 72
 Nghị định: Số 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ [18/07/2017]
 Thông tư: 10/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1: 500.000, 1:1.000.000 [06/06/2017]
 Thông tư: 08/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám [06/06/2017]
 Thông tư: 09/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật CSDL viễn thám quốc gia [06/06/2017]
 Thông tư: 34/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ [21/04/2017]

Quản lý đất đai

Chuyên đề:
Quản lý đất đai
Số lượng văn bản: 237
 Nghị định: Số 107/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã [15/09/2017]
 Quyết định: Số 14/2017/QĐ-UBND Quy định về bồi thường hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện, nước sinh hoạt khi NN thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [14/09/2017]
 Quyết định: Số 2721/QĐ-UBND Ban hành Quy chế gq TTHC về đất đai liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông [13/09/2017]
 Quyết định: Số 2314/QĐ-UBND Ban hành Quy chế gq TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông [10/08/2017]
 Quyết định: 2324/QĐ-UBND V/v cho UBND cấp huyện xem xét gq đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin sử dụng các diện tích đất, dôi dư sau khi giải tỏa, mở đường dự án, lối đi không còn sử dụng chung [10/08/2017]

Khí tượng - Thủy văn

Chuyên đề:
Khí tượng - Thủy văn
Số lượng văn bản: 53
 Nghị định: Số 84/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ [18/07/2017]
 Quyết định: 873/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của TTCP V/v ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [31/03/2017]
 Thông tư: Số 37/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt [15/12/2016]
 Thông tư: Số 38/2016/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn [15/12/2016]
 Quyết định: Số 2053/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu [28/10/2016]

Tài nguyên Nước

Chuyên đề:
Tài nguyên Nước
Số lượng văn bản: 54
 Thông tư: Số 16/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế- kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước [25/07/2017]
 Thông tư: Số 15/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật Lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước [21/07/2017]
 Nghị định: Số 82/2017/NĐ-CP Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước [17/07/2017]
 Nghị quyết: Số 17/2016/NQ-HĐND Về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]
 Nghị quyết: Số 18/2016/NQ-HĐND Về phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]

Môi trường

Chuyên đề:
Môi trường
Số lượng văn bản: 232
 Quyết định: 13/2017/QĐ-UBND V/v Quy định mức chi sự nghiệp BVMT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [18/08/2017]
 Thông tư: Số 20/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường [08/08/2017]
 Nghị định: Số 90/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực thú y [31/07/2017]
 Nghị quyết: Số 02/2017/NQ-HĐND V/v quy định tỷ lệ (%) để lại về phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh KH [06/07/2017]
 Thông tư: số 62/2017/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất [19/06/2017]

Tài nguyên Biển và Đảo

Chuyên đề:
Tài nguyên Biển và Đảo
Số lượng văn bản: 51
 kế hoạch: Số 6915/KH-UBND Kế hoach Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ [07/08/2017]
 Thông tư: 06/2017/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm nămg khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1: 500.000 [24/05/2017]
 Chỉ thị: 10/CT-UBND V/v "Phát động phong trào thi đua tuyên truyền chủ quyền biển, đảo" năm 2017 [15/05/2017]
 Nghị định: 37/2017/NĐ-CP Về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển [04/04/2017]
 Quyết định: 882/QĐ-UBND V/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường [03/04/2017]

Khoa học và Công nghệ

Chuyên đề:
Khoa học và Công nghệ
Số lượng văn bản: 18
 Thông tư: Số 08/2016/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội [01/02/2016]
 Nghị định: 11/2014/NĐ-CP Nghị định về Hoạt động thông tin Khoa học và Công nghệ. [18/02/2014]
 Chỉ thị: 16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. [05/11/2012]
 Thông tư: 25/2011/TT-BTNMT Ban hành quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ tài nguyên và môi trường [07/07/2011]
 Nghị định: 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước [13/06/2011]

Công nghệ thông tin

Chuyên đề:
Công nghệ thông tin
Số lượng văn bản: 72
 Thông tư: Số 81/2017/TT-BTC Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu [09/08/2017]
 Quyết định: số 2103/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan HCNN tỉnh Khánh Hòa [21/07/2017]
 Luật: Luật số 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ [19/06/2017]
 Quyết định: 1724/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa [15/06/2017]
 Nghị định: 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu TN&MT [14/06/2017]

Sinh học

Chuyên đề:
Sinh học
Số lượng văn bản: 1
 : 09/2012/TT-BTNMT Về việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen [22/08/2012]

Luật

Chuyên đề:
Luật
Số lượng văn bản: 13
 Luật: Luật 104/2016/QH13 Luật tiếp cận thông tin [06/04/2016]
 Luật: Luật số 97/2015/QH13 Luật phí và lệ phí [25/11/2015]
 Luật: Luật số 88/2015/QH13 Luật kế toán [20/11/2015]
 Nghị định: Số 28/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp [12/03/2015]
 Nghị định: Số: 104/2014/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Quy định về khung giá đất [14/11/2014]

Văn bản điều hành

Chuyên đề:
Văn bản điều hành
Số lượng văn bản: 162
 Công văn: Số 189/BC-UBND Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 [07/09/2017]
 Chỉ thị: Số 53/CT-TTg Về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử [07/09/2017]
 Nghị định: Số 101/2017/NĐ-CP Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức [01/09/2017]
 Quyết định: số 2579/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh [31/08/2017]
 Quyết định: Số 1173/QĐ-BKHĐT V/v công bố Danh mục VB QPPL còn hiệu lực và hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ KHĐT tính đến hết ngày 30/6/2017 [29/08/2017]

Văn bản liên quan khác

Chuyên đề:
Văn bản liên quan khác
Số lượng văn bản: 208
 Thông tư liên tịch: Số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính [08/12/2015]
 Quyết định: Số 695/QĐ-TTG Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập [21/05/2015]
 Nghị định: 40/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. [27/04/2015]
 Nghị định: Số 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra [27/03/2015]
 Thông tư: Số: 59/2014/TT-BTNMT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG [11/11/2014]

Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa

Chuyên đề:
Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa
Số lượng văn bản: 19
 Quyết định: Số 11/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất, thuê nhà, cơ sở hạ tầng đối với dự án đầu tư công trình thuộc các lĩnh vực: giáo dục-đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa;thể dục thể thao; môi trường; giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [17/06/2016]
 Quyết định: Số 13/2016/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2016 [17/06/2016]
 Quyết định: Số 14/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa [30/06/2015]
 Quyết định: Số 902/QĐ-UBND Về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường [13/04/2015]
 Quyết định: Số 657/QĐ-UBND Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường [19/03/2015]

Tình trạng văn bản:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Năm ban hành:
 
 Văn bản mới

 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc
 Tỉnh Ủy Khánh Hòa
 Cục Thuế
 Bộ Kế hoạch Đầu tư

 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 kế hoạch

Tự độngTELEXVNITắt