Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Văn bản pháp quy
Cn, 24/09/17 
Văn bản pháp quy

 79/NQ-CP - V/v đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ TN&MT [18/08/2017]
 Số 07/2017/NQ-HĐND - Sử đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CC, VC; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài ban hành kèm theo NQ số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HDND tỉnh [07/07/2017]
 Số 09/2017/NQ-HĐND - V/v quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [07/07/2017]
 Số 10/2017/NQ-HĐND - V/v quy định mức chi cho công tác QLNN về thi hành pháp luật xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [07/07/2017]
 Số 11/2017/NQ-HĐND - V/v quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [07/07/2017]
 Số 08/2017/NQ-HĐND - V/v quy định định mức phân bổ kinh phí xây dựng và hoàn thiện VB QPPL trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [07/07/2017]
 Số 01/NQ-HĐND - V/v thông qua điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 và KHSDĐ 05 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Khánh Hòa [06/07/2017]
 Số 03/NQ-HĐND - V/v thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất bổ sung để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [06/07/2017]
 Số 04/NQ-HĐND - V/v thông qua danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích SDĐ trồng lúa, trồng rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [06/07/2017]
 Số 05/2017/NQ-HĐND - V/v Quy định mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [06/07/2017]
 Số 01/2017/NQ-HĐND - V/v quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh KH [06/07/2017]
 Số 02/2017/NQ-HĐND - V/v quy định tỷ lệ (%) để lại về phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh KH [06/07/2017]
 Số 05/NQ-HĐND - Sửa đổi, bổ sung NQ số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công 2017 [06/07/2017]
 51/NQ-CP - Ban hành Chương trình hành động của CP thực hiện NQ số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững [19/06/2017]
 48/NQ-CP - Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục [13/06/2017]
 49/NQ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ [13/06/2017]
 Số 19-2017/NQ-CP - Về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 2020 [06/02/2017]
 số 14/2016/NQ-HĐND - Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ, lệ phí cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]
 Số 15/2016/NQ-HĐND - Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]
 Số 16/2016/NQ-HĐND - Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên dịa bàn tỉnh Khánh Hòa [13/12/2016]
Chuyển đến trang 1, 2, 3  [sau]

Từ khóa: Tìm trong:
Tình trạng văn bản:
Lĩnh vực:
Thể loại:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: Từ:    Đến:  
 
 Văn bản mới

 Lĩnh vực khác
 Địa chất - Khoáng sản
 Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
 Quản lý đất đai
 Khí tượng - Thủy văn
 Tài nguyên Nước
 Môi trường
 Tài nguyên Biển và Đảo
 Khoa học và Công nghệ
 Công nghệ thông tin
 Sinh học
 Luật
 Văn bản điều hành
 Văn bản liên quan khác
 Văn bản pháp luật tỉnh khánh hòa

 Tra cứu theo
 Thể loại văn bản
 Chỉ thị
 Nghị quyết liên tịch
 Thông tư liên tịch
 Thông tư liên bộ
 Thông tư
 Thông báo
 Quyết định
 Quy định
 Quy chế
 Luật
 Công văn
 Lệnh
 Nghị định
 Nghị quyết
 Hướng dẫn
 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
 kế hoạch

 Tra cứu theo
 Cơ quan ban hành
 Quốc hội
 Chính phủ
 Văn phòng Chính Phủ
 Thủ tướng Chính phủ
 Bộ Khoa học Công Nghệ
 Bộ Xây dựng
 Bộ Công an
 Bộ NN - PT Nông thôn
 Bộ LĐ TB XH
 Bộ Quốc phòng
 Bộ Tài chính
 Bộ Công nghiệp
 Bộ Tài nguyên - Môi trường
 Bộ Giao thông Vận tải
 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 UBND Tỉnh Khánh Hòa
 Sở TNMT Khánh Hòa
 Bộ Công thương
 Bộ Nội vụ
 Chủ tịch nước
 Bộ Thông tin Truyền thông
 HĐND tỉnh Khánh Hòa
 Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tài chính
 Bộ Nội Vụ và Bộ Tài nguyên Môi trường
 Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
 Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tư pháp
 Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Y Tế
 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y Tế
 Kiểm toán Nhà nước
 Ủy ban Dân tộc
 Tỉnh Ủy Khánh Hòa
 Cục Thuế
 Bộ Kế hoạch Đầu tư

Tự độngTELEXVNITắt