Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Triển khai thực hiện Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính
15.02.2017

Ngày 10/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.


Thông tư này được áp dụng cho các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia “.vn”; tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet (IP) tại Việt Nam; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn”  và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam; tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí tên miền quốc gia“.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam.

Và người nộp phí, lệ phí (tổ chức, cá nhân) trong nước và nước ngoài sẽ thực hiện theo Quy định tại Luật Viễn thông và Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

        Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

         Xem chi tiết Thông tư số 208/2016/TT-BTC tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1827

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com