Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Quy định về phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
27.06.2017

Thực hiện Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ngày 15/6/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 2521/STNMT-ĐĐ,BĐ&VT về việc đưa lên trang thông tin điện tử Quy định về phí thẩm định cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

        Để các tổ chức, cá nhân có đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ trong việc xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Việc tổ chức thu phí bao gồm: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với mức thu phí thẩm định cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với hồ sơ do Sở TN&MT thẩm định được quy định cụ thể như sau:

Số tt

Số hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ đề nghị cấp phép theo quy định

Mức thu phí

(1.000đ/hồ sơ)

1

Dưới 03

4.090

2

Từ 03 đến 05

5.540

3

Từ 06 đến 08

6.030

4

Từ 09 đến 11

6.510

5

Từ 12 đến 14

7.000

       Không thu phí thẩm định đối với trường hợp cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;

Về kê khai, nộp phí chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước;

       Về quản lý và sử dụng phí, tổ chức thu phí phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

              Xem chi tiết Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1951

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com