Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Thực hiện công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường
04.08.2017

Căn cứ Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Thực hiện Quyết định số 271/QĐ-STNMT ngày 01/8/2017 v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường;
        Ngày 03/8/2017 Sở Tài nguyên và môi trường đã ban hành Văn bản số 3362/STNMT-KHTC v/v đăng ký đăng tin công khai dự toán ngân sách năm 2017. (đính kèm Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 11/01/2017)

Xem chi tiết Văn bản số 3362/STNMT-KHTC ngày 03/8/2017 tại đây.pdfURL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1974

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com