Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông
17.08.2017

Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 2314/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

        Quy chế bao gồm 04 Chương, 50 Điều; trong đó Điều 1 Quy chế này quy định cụ thể về trình tự, thời hạn giải quyết các TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gồm: Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận); đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
        Về đối tượng áp dụng (Điều 2) quy đinh: Quy chế này áp dụng đối với Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Sở TNMT); Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); Phòng Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Phòng TNMT), Chi cục Thuế; các cơ quan có chức năng quản lý, cấp phép về tài sản (Sở Xây dựng, Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện); Văn phòng Đăng ký đất đai (sau đây viết tắt là Văn phòng ĐKĐĐ) và các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; Bộ phận một cửa UBND cấp huyện (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa cấp huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
        Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 thay thế Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
 
           Xem chi tiết Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 tại đây.pdf
 URL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=1990

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com