Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Thông tin các Nhiệm vụ môi trường năm 2016
12.09.2017


1. Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nước tại thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

            Thông tin dự án:

Tên dự án

Kinh phí được duyệt

Thời gian thực hiện

Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nước tại thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang

 

1.835.999.000

 

Năm 2016, 2017

            Các văn bản liên quan:

            - Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 3/11/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2016.

            - Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ môi trường “Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nước tại thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang” (Đơn vị tư vấn thực hiện: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng đô thị Khánh Hòa).

            - Quyết định số 90/QĐ-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách năm 2016.

            - Quyết định số 688/QĐ-CCBVMT ngày 14/10/2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nước tại thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang”.

            - Quyết định số 689/QĐ-CCBVMT ngày 14/10/2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường về việc chỉ định đơn vị giám sát thi công nhiệm vụ “Hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường nước tại thôn Văn Đăng, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang”.

    2. Xử lý ô nhiễm môi trường nước khu vực thôn Bàu Dinh, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

            Thông tin dự án:

Tên nhiệm vụ

Kinh phí được duyệt

Thời gian thực hiện

Xử lý ô nhiễm môi trường nước khu vực Bàu Dinh, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang

 

1.859.564.000

 

Năm 2016, 2017

            Các văn bản liên quan:

            - Quyết định số 3428/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đề cương và kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xử lý ô nhiễm môi trường nước khu vực Bàu Dinh, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang” (Đơn vị tư vấn thực hiện: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng đô thị Khánh Hòa).

            - Quyết định số 577/QĐ-STNMT ngày 28/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường.

            - Quyết định số 845A/QĐ-CCBVMT ngày 15/12/2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường về việc chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Xử lý ô nhiễm môi trường nước khu vực Bàu Dinh, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang”.

            - Quyết định số 844A/QĐ-CCBVMT ngày 15/12/2016 của Chi cục Bảo vệ môi trường về việc chỉ định đơn vị giám sát thi công nhiệm vụ “Xử lý ô nhiễm môi trường nước khu vực Bàu Dinh, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang”.


URL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2004

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com