Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và khí tượng thủy văn năm 2017.
18.09.2017

Thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biển – hải đảo, khí tượng thủy văn, môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai 15 quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và 04 quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực khí tượng thủy văn theo TCVN ISO 9001:2008. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực tài nguyên nước:

1. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

3. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

4. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

5. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

6. Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

7. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

8. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác); khai thác, sử dụng nước biển dưới 100.000m3/ngày đêm (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

9. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt dưới 2m3/giây (đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản), dưới 2.000kw (đối với phát điện), dưới 50.000m3/ngày đêm (đối với mục đích khác); khai thác nước biển dưới 100.000m3/ngày đêm (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

10. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000m3/ngày đêm (đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản) và dưới 3.000m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác) (30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

11. Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước dưới 30.000m3/ngày đêm (đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản) và dưới 3.000m3/ngày đêm (đối với các hoạt động khác) (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

12. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

13. Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước (14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

14. Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (67 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

15. Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ).

Lĩnh vực khí tượng thủy văn:

1. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

2. Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

3. Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

4. Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ);

Xem chi tiết Quy trình trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên nước;

Quy trình trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên khí tượng thủy văn

 URL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2012

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com