Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa http://tnmtkhanhhoa.gov.vn

Sở Tài nguyên và Môi trường sau 03 năm thi hành Luật tiếp công dân
02.10.2017

Sau khi Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và các hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tiếp công dân, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo được ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 2790/KH-STNMT ngày 16/12/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và quyết định số 207/QĐ-STNMT ngày 10/7/2014 ban hành quy chế tiếp công dân của Sở nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiếp công dân và bố trí phòng tiếp công dân, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kiến thức và am hiểu chính sách, pháp luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm thường xuyên, lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác. Trong thời gian qua, Sở đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật linh hoạt thông qua hình thức lồng ghép vào các hội nghị, họp cơ quan, họp chi bộ, các buổi phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và hình thành tủ sách pháp luật của Sở.

       Qua 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 340 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị gồm: 281 lượt khiếu nại, 09 lượt tố cáo, 18 lượt tranh chấp, 32 lượt phản ánh kiến nghị tố cáo. Trong đó, Lãnh đạo Sở đã tiếp 5 lượt công dân đến khiếu nại gồm 03 đoàn đại diện của 34 hộ dân. Trong số 340 trường hợp khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị tố cáo của công dân có 143 vụ thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Sở tham mưu UBND tỉnh, 197 vụ không thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở. Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh: Sở đã tham mưu xử lý 141/143 đơn, 02 đơn đang tiếp tục xử lý. Đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền: Cán bộ tiếp công dân của Sở đã hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 62/197 vụ, các vụ còn lại không đủ điều kiện hoặc đã giải quyết nhiều lần. Theo Quy chế tiếp công dân của Sở, Lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng để lắng nghe, tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Cán bộ tiếp công dân của Sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng tiếp công dân Sở, có niêm yết ngày, giờ, nội quy, quy trình tiếp công dân, hướng dẫn công dân khiếu nại, tố cáo theo quy định của Nhà nước.

        Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, quyết định giải quyết được đa số nhân dân đồng thuận thực hiện, hiệu quả ngày càng cao, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Theo quy định của Luật Tiếp công dân thì cán bộ tiếp công dân có quyền từ chối trong trường hợp người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài. Từ thực tế, rất nhiều trường hợp đã có thông báo chấm dứt giải quyết, nhưng đương sự vẫn liên tục đến khiếu nại gay gắt mà cán bộ tiếp dân không thể từ chối việc tiếp. Vấn đề này cần có hướng cụ thể hơn nữa để tạo thuận lợi cho cán bộ tiếp công dân thực hiện nhiệm vụ.

       Việc tăng cường làm tốt công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể trong việc  giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; chỉ đạo địa phương làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác hòa giải tại cơ sở khi có tranh chấp mâu thuẫn phát sinh nội bộ trong nhân dân, hạn chế đơn thư vượt cấp cần quan tâm để tránh trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vượt cấp như hiện nay.URL của bản tin này::http://tnmtkhanhhoa.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2020

© Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hòa contact: admin@localhost.com